Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, de zondag na Pasen.
In 2023 is dat 16 april.

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Mt 6,7

Nieuws

Afbeelding Goddelijke Barmhartigheid

50 x 90 cm te verkrijgen € 20.00 per stuk exclusief verzendkosten. Zolang deze voorradig zijn.

33 x 60 cm € 15.00 per stuk exclusief verzendkosten.

 

Huisicoon: 30 x 17 cm. Vrije gift exclusief verzendkosten.

Barmhartigheidszondag

Weer een Unicum voor Uden.

Tijdens een Pontificale Eucharistieviering op maandag 2e paasdag 2014 is Mgr. Hurkmans voor gegaan bij de Zusters Birgittinessen in Uden. Tijdens deze viering vond de ontvangst (verering) plaats van een relikwie van Zuster Faustina.
Dit is de eerste Relikwie van de heilige Zuster Faustina in een Nederlandse Parochie.

Barmhartigheidszondag

Zondag 7 april 2024

Wij nodigen u van harte uit om het feest van Gods barmhartige liefde op de 1e zondag van Pasen met ons te vieren. De noveen begint op Goede vrijdag (7 april 2023)

Gebed om 33 zielen uit het vagevuur te bevrijden op Goede Vrijdag.
Ik vereer U, o Heilig Kruis, drager van de ledematen van
Onze Heer Jezus Christus en roodgekleurd door Zijn kostbaar Bloed.
Ik aanbid U, o mijn God, uit liefde voor mij op het kruis genageld,
Jezus,  ik vertrouw  op U!
(Met kerkelijke goedkeuring en te bidden voor een kruis)

Schietgebeden om te bidden om drie uur ’s middags
Jezus, U stief, maar de Bron van Leven stroomde uit over de zielen, en de oceaan van Barmhartigheid werd geopend voor heel de wereld. O Bron van Leven, onmetelijke Goddelijke Barmhartigheid, omvat heel de wereld en stort u over ons uit!
O Bloed en Water, die stroomden uit het Hart van Jezus als een bron van Barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U!

Gebed tot de moeder Gods
O Maria, onze Moeder en Lieve Vrouwe, ik bied U aan mijn ziel, mijn lichaam, mijn leven en mijn dood en alles wat daarna komt. Ik leg alles in uw handen. O mijn Moeder, verberg mijn ziel onder uw maagdelijke mantel en schenk mij de genade van zuiverheid van hart, ziel en lichaam. Verdedig mij met uw macht tegen alle vijanden en bijzonder tegen hen, die hun boosaardigheid verbergen achter het masker van deugd. Versterk mijn ziel, laat het lijden haar niet breken. Moeder van genade, leer mij te leven door Gods kracht. Amen.

O Maria, een verschrikkelijk zwaard heeft uw heilige ziel doorboord. Behalve God is er niemand die uw lijden kent. Uw ziel breekt niet, ze is dapper, omdat ze met Jezus is. Lieve Moeder, verenig mijn ziel met Jezus; dan alleen ben ik in staat om alle beproevingen en tegenspoed te verdragen, enkel en vereniging met Jezus zullen mijn kleine offers aan God behagen. Allerliefste Moeder, ga voort mij te onderrichten omtrent het inwendige leven. Moge het zwaard van het lijden mij nooit breken. O zuivere Maagd, stort moed in mijn hart en bescherm mij. Amen.
Voor de heilige Kerk en voor de priesters
O mijn Jezus, ik vraag U namens heel de Kerk: schenk haar liefde en het licht van de Heilige Geest en geef kracht aan de woorden van de priesters, zodat de meest verstokte harten tot inkeer komen en terugkeren naar U, o Heer. Heer, geef ons heilige priesters; bewaar Gij zelf hen in heiligheid. O Goddelijke en grote Hogepriester, moge de kracht van uw Barmhartigheid hen overal begeleiden en hen beschermen tegen de listen en lagen, die de duivel voortdurend legt voor de zielen van de priesters. O Heer, laat de kracht van uw Barmhartigheid alles wat de heiligheid van uw priesters zou kunnen aantasten en vernietigen, doen mislukken, want U kunt alles. Ik vraag U, Jezus, een bijzondere zegen en ook licht voor de priesters bij wie ik gedurende mijn leven te biechten zal gaan. Amen.
Sint Jozef en de godsvrucht tot de goddelijke Barmhartigheid
Zuster Faustina schreef in haar dagboek:
“Sint Jozef spoorde mij aan om een blijvende verering tot hem te hebben. Hijzelf zei me, elke dag drie gebeden te verrichten en een keer het ‘Memorare’. Hij keek naar mij met grote vriendelijkheid en gaf mij te kennen, hoe zeer hij dit werk (van Barmhartigheid) steunt. Hij beloofde me zijn bijzondere hulp en bescherming.
Ik doe de gevraagde gebeden elke dag en voel zijn bijzondere bescherming”.
De drie gebeden bleken te zijn, het Onze Vader, het Wees gegroet en het Ere zij de Vader.
Het ‘Memorare’ is het gebed tot de H. Jozef dat de communiteit elke dag bad:

Gedenk, o allerzuiverste bruidegom van Maria en mijn zeer beminde beschermer, heilige Jozef, dat het nooit gehoord is, dat iemand, die uw zorg afsmeekte en uw hulp inriep, ongetroost bleef.
Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot u en beveel ik mij met alle vurigheid van mijn geest bij u aan. Verwerp mijn bede niet, o voedstervader van de Heiland, maar aanvaard haar welwillend en beantwoord haar. Amen.

In tijd van lijden
Gedachten van zuster Faustina:
O, als de lijdende eens zou weten, hoe God daarvan houdt, dan zou hij sterven van vreugde en uitzinnig geluk. Eens zullen we de waarde van het lijden kennen, maar dan zijn we niet langer in staat om te lijden.
Jezus, laat mij niet alleen in het lijden. Heer, U weet hoe zwak ik ben. Ik ben een afgrond van boosheid, ik ben louter nietigheid; is het dan zo vreemd, dat ik val, als U mij alleen laat? Ik ben een kind, Heer, daarom kan ik uit mezelf niet vooruit. Hoe ook, ondanks alle nalatigheid vertrouw ik en in weerwil van mijn gevoel vertrouw ik en ben ik volkomen omgevormd in vertrouwen – dikwijls ondanks wat ik gevoel. Verminder mijn lijden niet, maar geef mij kracht om het te dragen. Doe met mij zoals het U behaagt, maar geef mij de genade in staat te zijn U te beminnen, wat er ook gebeurt en in elke omstandigheid. Heer, verklein mijn bittere kelk niet, maar geef mij kracht, opdat ik in staat zou zijn ze te drinken. Amen
Gebed in grote nood
(Om op voorspraak van zuster Faustina een bijzondere genade van de Goddelijke Barmhartigheid te verkrijgen).
O god, uw Barmhartigheid overtreft al uw werken. Ik dank U voor de vel en buitengewone genaden, die U aan de heilige Faustina hebt geschonken. U hebt haar immers de diepte van uw Barmhartigheid op bijzondere wijze geopenbaard. Ik vraag U, vol vertrouwen, toon ook mij uw Barmhartigheid en als het met uw heilige wil overeenstemt, schenk mij dan de genade……. Ik bid U daarom vurig en vol vertrouwen; wegens de verdiensten en op voorspraak van zuster Faustina, die U tot uw vertrouwelinge en tot apostel van uw Barmhartigheid hebt uitverkoren, en bovenal omwille van het smartelijk lijden van uw boven alles geliefde Zoon en onzen Heer, Jezus Christus, die ons, met U en met de Heilige Geest, barmhartigheid bewijst in alle eeuwen der eeuwen. Amen

Allerheiligste Drieëenheid, U zij geprezen in al uw werken en verheerlijkt in uw oneindige Barmhartigheid.

 

Plaats & Tijd

Plaats

Onze Lieve Vrouwestraat 61, 5423 SJ HANDEL

Tijd

Zondag 7 april 2024

5 oktober 1938 (Sterfdag),
geboorte van Zst. Faustina in de hemel)